Cradle to Cradle®

Cradle to Cradle®In Cradle to Cradle® bestaat er, net als in de natuur,  geen afval. Er is geen schaarste en er zijn ook geen beperkingen.

Door gebruik te maken van biologische en technische nutriëntenkringlopen worden de juiste materialen op het juiste moment en op de juiste plaats  toegepast.

Doel van het Cradle to Cradle®-concept is om de kwaliteit van producten te verbeteren zodat deze:


extra kwaliteit voor de gebruiker hebben;

- geen risico vormen voor wie ermee in aanraking komt;

- zowel economisch als ecologisch winstgevend zijn. 

Cradle to Cradle®-productiemethoden zijn tegengesteld aan "Cradle to Grave"-modellen, waarin goederenstromen worden gecreëerd zonder dat er rekening wordt gehouden met het beschermen van bronnen. In plaats van het optimaliseren van lineaire goederenstromen en bestaande productiemethoden, wordt er in Cradle to Cradle® gezocht naar herontwerp van processen. Hierbij ontstaan cyclische nutriëntstromen waarin waarde, eenmaal gecreëerd, behouden blijft voor zowel mens als natuur. 

Het Cradle to Cradle®-concept is gestoeld op drie basisprincipes.